menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Talajterhelési díj

Ügyleírás

Általános leírás

Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.

Az adó alanya

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

A talajterhelési díj mértéke

  • A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége
  • A talajterhelési díj egységdíja: 1200 Ft/m3
  • A talajterhelési díj mértéke:
  • Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szorzó (Budaörsön 3)

A talajterhelési díj megfizetése

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás útján a tárgyévet követő év március 31-ig.

A díjfizetésére szolgáló számla neve és száma

Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-03920000 számú talajterhelési díj beszedési alszámla

Mentes a talajterhelési díj alól

Az a természetes személy kibocsátó, aki egyedül él és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, - a nem egyedül élő természetes személy kibocsátó akkor, ha a bevallás időpontját megelőző évben a saját és vele közös háztartásban élők által szerzett összes nettó jövedelem alapján számított egy havi személyenkénti nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét.

Egyéb információ

Bevallási kötelezettség elmulasztása:

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság. Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Adóiroda
Adóigazgatási Osztály

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek: Vállalkozások, egyéni vállalkozók, alapítványok, egyesületek stb.
Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek: magánszemélyek

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

A helyi adóügyekben az elektronikus ügyindítás az E-önkormányzat portálon történik, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu 

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Adóiroda Adóigazgatási Osztály

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház utca 7.
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon