menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Hagyatéki ügyek

Ügyleírás

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul.

Az eljárásról azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe a halottvizsgálati bizonyítványon szerepel.

Amennyiben az elhunyt halálának időpontjában ingó és/vagy ingatlanvagyonnal rendelkezett, vagy önkormányzati lakás bérlője volt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor.

Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár – mellékleteivel együtt – átadásra kerül a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás időpontját (amelyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít), vagy tárgyalás nélkül hagyatéki végzést bocsát ki. A hagyatékot a közjegyző adja át.

Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon:

 • lakóház, telek, lakás, egyéb földterület, üdülési jog;
 • belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, szövetkezetben fennálló tagi (részvényesi) részesedés, cégtulajdon;
 • lajstromozott vagyontárgy (bejegyzett);
 • személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó;
 • gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét;
 • kárpótlás, kötvény, részvény, széf bérleti jog;
 • értékpapírszámla;
 • lakossági folyószámla;
 • devizaszámla;
 • takarékbetétkönyv;
 • munkabér, táppénz, egyéb járandóság;
 • műtárgy;
 • fegyver;
 • ingó vagyon (ha értéke az öröklési illetékmentes értéket meghaladja)

Ügyfélfogadás

H: 13:00-18:00
K: nincs ügyfélfogadás
SZ: 08:00-12:00  és  13:00-16:00
CS: nincs ügyfélfogadás
P: 08:00-12:00
SZO: nincs ügyfélfogadás
V: nincs ügyfélfogadás

Csatolandó mellékletek

A hozzátartozó részére a hivatal által kiküldött értesítés részletes tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, amelyek bemutatása nélkül a hagyatéki leltár nem vehető fel.

Megjegyzés

Döntéshozatal: Az ügyben érdemi döntés nem születik, az eljárásban keletkezett iratok átadásra kerülnek a közjegyző részére.

/Páratlan hónapban elhunytak esetében (1. sz. területen) dr. Kárándy Boglárka az eljáró közjegyző, a páros hónapban elhunytak esetében (2. sz. terület) dr. Szécsényi-Nagy Kristóf az eljáró közjegyző.

Tájékoztató

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

A TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

7:55. § [Leszármazók öröklése]

(1) Törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke.
(2) Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl.
(3) Az öröklésből kiesett gyermek vagy távolabbi leszármazó helyén egymás közt egyenlő részekben a kiesett gyermekei örökölnek.


7:56. § [Osztályrabocsátási kötelezettség]

(1) Ha több leszármazó közösen örököl, mindegyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámítani annak az ingyenes adománynak az értékét, amelyben őt az örökhagyó életében részesítette, feltéve, hogy a hozzászámítást az örökhagyó kikötötte, vagy a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a juttatást a hozzászámítás kötelezettségével adta.

(2) Osztályrabocsátási kötelezettség terheli a közösen öröklő leszármazókat akkor is, ha az örökhagyó végintézkedése alapján öröklik a törvényes örökrészüknek megfelelő hányadot.

(3) A szokásos mértékű ingyenes adományt és a tartásra rászorult leszármazó részére nyújtott tartást akkor sem kell osztályra bocsátani, ha azt az örökhagyó kifejezetten kikötötte.

7:57. § [Az osztályrabocsátás foganatosítása]

(1) A hagyaték és az osztályra bocsátott ingyenes adományok tiszta értékének összeszámításával nyert együttes értéknek a törvényes örökrészeknek megfelelő arányos elosztása útján kell meghatározni az egy örököstársnak jutó örökrészt, és abból le kell vonni az örököstárs által osztályra bocsátott értéket.

(2) Az osztályra bocsátott érték meghatározásánál az ingyenes adomány juttatáskori értékét kell számításba venni. A bíróságtól a körülmények figyelembevételével vett más érték meghatározását kérheti az az érdekelt, aki számára a juttatáskori értéken való számításba vétel súlyosan méltánytalan.

(3) Ha az öröklésből kiesett személynek leszármazója van, a leszármazó köteles a kiesett személy által kapott ingyenes adományt osztályra bocsátani. Több leszármazónak az osztályra bocsátott értékek figyelembevételével kiszámított örökrészéből a felmenő által kapott ingyenes adományt a hagyatékban való részesedés arányában kell levonni.

(4) Ha az örököstárs által osztályra bocsátott érték eléri vagy meghaladja az örökrészének az osztályra bocsátott értékek figyelembevételével kiszámított értékét, őt a felosztásra kerülő hagyatéki vagyonból kielégítettnek kell tekinteni, de a többletet visszatéríteni nem köteles. Ebben az esetben a hagyatékot a többi örököstárs között a hagyatékban nem részesülő örököstársnak és az ő ingyenes adományának figyelmen kívül hagyásával kell felosztani.

7:58. § [Házastárs öröklése leszármazó mellett]

(1) Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti 

a) a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és

b) egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.

(2) A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető.

(3) Osztályos egyezségben a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jog biztosítható.

7:59. § [A házastárs megváltási igénye]

(1) A házastárs - a jövőre nézve - bármikor igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását. A haszonélvezeti jog megváltásának a házastárs és a leszármazó méltányos érdekeinek figyelembevételével kell történnie.

(2) A megváltásra kerülő vagyonból a házastársat - természetben vagy pénzben - egy gyermekrész illeti meg.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

Bartha-Szabó Mónika
+36 (23) 447-828
igazgatas@budaors.hu

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

 • Gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező.
 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, melyhez ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Eljárás megindítása

Eljárás megindítása

Hivatalból:

 • halottvizsgálati bizonyítvány alapján
 • halottvizsgálati bizonyítvány hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján

Bejelentés alapján:

 • olyan személy bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, és az örökhagyó haláláról értesül

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

30 nap.

E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról, vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről, okiratból tudomást szerez.

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye, illetve ennek hiányában az ingatlan fekvésének helye) szerinti polgármesteri hivatal jegyzője.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon