menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Településképi bejelentési eljárás (TKB)

Ügyleírás

Általános leírás

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni rendeltetésmódosításra, rendeltetési egységek számának megváltoztatására és Budaörs Város településképének védelméről szóló 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet 71-73. §-ban meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan. (2013. január 1. előtt megvalósult rendeltetésmódosításra és rendeltetési egység szám változtatás településképi bejelentési eljárás nem folytatható le.) A bejelentési eljárást megelőzően előzetes konzultációra van lehetőség. Az érdemi döntés - tudomásul vételt tartalmazó határozat, vagy a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozat – melléklete 1 pld. terv.

A megvalósult rendeltetésmódosítás és rendeltetési egység szám módosítás ingatlan-nyilvántartásban való átvezetése céljából hatósági bizonyítvánnyal kérelemre igazolható, amennyiben az megfelel az országos és a helyi építési követelményeknek, az épület jogszerű és a telek rendezett.

Eljárás benyújtására jogosultak / kötelezettek köre

Budaörs közigazgatási területén meglévő ingatlan tulajdonosa vagy annak meghatalmazottja. A bejelentéshez tervdokumentációt és – amennyiben a kérelmező nem tulajdonos vagy több tulajdonos is van - tulajdonosi hozzájárulást kell mellékelni. Társasház esetén egyedi esetekben társasházi hozzájárulás benyújtása is szükséges lehet (pl. közös tulajdonrészt érintő ügyekben).

Benyújtás módja

Nem természetes személy (cég, ügyédi iroda, stb.) a kérelmet a tervmelléklettel együtt elektronikus úton (i-form, e-papír) nyújthatja be; természetes személy a kérelmet elektronikus úton (i-form, e-papír, foepitesz@budaors.hu e-mail címre való megküldés) vagy papíron nyújthatja be.

Határidők

A településképi bejelentési eljárás határideje 15 nap. A tervezett tevékenység a bejelentés alapján (hatósági határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével) megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. Ha az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul veszi, a tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni, valamint a reklám és reklámhordozó elhelyezéséről, a rendeltetésváltoztatás végrehajtásáról 6 hónapon belül gondoskodni kell. Amennyiben ezen időn belül nem kezdi meg az építési tevékenységet, ill. a rendeltetésmódosítás végrehajtását, akkor a 6 hónap letelte után csak újabb településképi bejelentési kérelem benyújtása és tudomásulvétele esetén kezdhető meg.

Településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül

 1. Helyi védett épület esetében
  aa) épület felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése,
  ab) épület homlokzatának megváltoztatása, ideértve cégér, üzletfelirat elhelyezése, homlokzat utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzatfelület színezése, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
  ac) égéstermék-elvezető kémény létesítése, átépítése,
  ad) épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása,
  ae) szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, homlokzaton való elhelyezése,
 2. Épület közterületről látható homlokzatának átalakítása, megváltoztatása, ideértve cégér, üzletfelirat elhelyezése, homlokzati nyílászáró cseréje, utólagos hőszigetelése, színezése, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása a Kőhegy és környéke védett területen, a Városközponti területe a Szabadság úti, Budapesti úti, Károly király utcai és a Templom téri utcafronti ingatlanain, valamint a Lakótelep területén,
 3. Épület homlokzatának megváltoztatása bárhol, ahol összességében az 1 m2 –t meghaladja a cégér, üzletfelirat felülete,
 4. M1-M7-es autópálya bevezető szakaszáról látható gazdasági és az átalakuló területeken lévő épületek homlokzatának színezése, valamint homlokzatokat érintő átalakítása,
 5. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása, kivéve lakásszám csökkenés esetén,
 6. Nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése,
 7. Nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló, falakkal határolt építmény építése, bővítése,
 8. Önálló reklámtartó építmény vagy önálló üzletfelirat építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása,
 9. Szobor, emlékmű, kereszt emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talpazatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6 m-t,
 10. 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése,
 11. Közterületi kerítés és azzal egybeépített építmények
  ka) építése, átépítése,
  kb) cégér, üzletfelirat elhelyezésével járó átalakítása a Kőhegy és környéke védett területen, a Városközponti területen, valamint a Lakótelep területén,
  kc) cégér, üzletfelirat elhelyezésével járó átalakítása, melynek felülete összességében meghaladja az 1 m2-t,
 12. l) Támfal
  la) építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után 1,0 - 1,5 m magas,
  lb) cégér, üzletfelirat elhelyezésével járó megváltoztatása a Kőhegy és környéke védett területen, a Városközponti területen, valamint a Lakótelep területén,
  lc) cégér, üzletfelirat elhelyezésével járó megváltoztatása, melynek felülete összességében meghaladja az 1 m2-t,
  m) Szélerőmű, szélgenerátor építése,
  n) Üdülőterületeken az alábbi esetekben:
  na) épület felújítása, átalakítása, korszerűsítése,
  nb) épület homlokzatának megváltoztatása, homlokzat utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzatfelület színezése, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének és rendeltetési egység számának módosítása esetén, kivéve a rendeltetésmódosítási hatósági eljáráshoz kötött rendeltetésmódosítást.

Benyújtandó dokumentumok

A bejelentéshez tervdokumentációt és – amennyiben a kérelmező nem tulajdonos - tulajdonosi hozzájárulást kell mellékelni. Társasház esetén az albetét tulajdonosának hozzájárulásán túl a társasház működésére vonatkozó szabályoknak (jogszabályok, alapító okirat, SzMSz) mindenben megfelelő hozzájárulás benyújtása is szükséges.

A közútkezelői egyeztetést Hivatalunk Városépítési Irodájának Út- és Mélyépítési Osztályánál kell kezdeményezni.

Tervdokumentáció tartalma

Bejelentéshez kötött építési tevékenység, cégér üzletfelirat elhelyezése esetén:

 • műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 • védett épület esetében értékvédelmi felmérési dokumentációt,
 • helyszínrajzot a szomszédos építmények feltüntetésével,
 • alaprajzokat,
 • valamennyi homlokzatot,
 • amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik, utcaképi vázlatot,
 • fotódokumentációt,
 • közútkezelővel való egyeztetés igazolása (szükség esetén).

Rendeltetésváltoztatás és rendeltetési egység szám változás esetén:

 • műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek / megvalósult rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,
 • már megvalósult rendeltetésmódosítás vagy rendeltetési egység szám változás kezdeti időpontjának megjelölését,
 • helyszínrajzot a szomszédos építmények feltüntetésével,
 • parkolási mérleget,
 • alaprajzot, metszetet (belmagasságot is jelölni kell),
 • homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst;
 • közútkezelővel való egyeztetés igazolása (szükség esetén).

A településképi bejelentési eljárás elbírálásának szempontjai

A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésmódosítást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről hatósági határozat megküldésével értesíti, ha a

 • bejelentés megfelel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 47. § (1) bekezdés a.) pontban foglaltaknak, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek;
 • a tervezett építési tevékenység, a tervezett rendeltetésváltoztatás, valamint a tervezett reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek; az érintett telek kialakítása a 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet (BHÉSZ) 1. mellékletében és a 44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási tervben meghatározottak szerint tervezett szabályozási vonal figyelembevételével megtörtént, azaz a telek rendezett;
 • a tervezett rendeltetésmódosítás megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben, a településrendezési eszközben foglalt követelményeknek, illeszkedik a környezetébe, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem zavarja, nem korlátozza;
 • a rendeltetésmódosítás vagy rendeltetési egység szám változás tervezett vagy 2013. január 1. után valósult meg.
 • a rendeltetésmódosítás és rendeltetési egység szám változásnak feltétele a meglévő épület jogszerűsége és meglévő rendeltetése (használatbavételt igazoló okirat megléte, földhivatali tulajdoni lapon és ingatlan-nyilvántartási térképmásolaton feltüntetett épület és rendeltetés).

Fizetési kötelezettség

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv

Budaörs Város Polgármestere átruházott hatáskörben (Az eljárást Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda folytatja le.)

Felettes szerv / jogorvoslat

A településképi bejelentési eljárásban hozott döntés ellen a közlést követő 15 napon belül Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) címzett - 5.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

Kötelezettségmulasztás

A polgármester felhívhatja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszűntetésére amennyiben

 1. az ingatlan tulajdonosa:
  aa) a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette,
  ab) rendeltetésmódosítás és rendeltetési egység szám változás esetén a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeket megsértette,
  ac) nem tartja be helyi védett értékre vonatkozóan a településképi rendelet 50.-52. § előírásait,
  ad) nem tartja be helyi védett értékre vonatkozóan a településképi rendelet 54. § előírását, helyi védett értéket elbont, megsemmisít.
 2. az ingatlan tulajdonosa, illetve bejelentő
  ba) a településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben foglaltakat megszegte,
  bb) a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó tevékenység esetében településképi bejelentési eljárás lefolytatását elmulasztotta.

A jogszabálysértésre adott határidő eredménytelen eltelte esetén az érintett ingatlan tulajdonosa kötelezhető az érintett építmény, építményrész visszaépítésére, felújítására, átalakítására, elbontására, rendeltetés megszüntetésére. E kötelezéssel egyidejűleg, amennyiben tulajdonos jelen rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az ingatlantulajdonos 1.000.000. forintig terjedő településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezhető. A településképi kötelezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Vonatkozó jogszabályok

Fogalmak

Üzletfelirat: vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Rendeltetés: az a használati cél, amelyre az építmény, az önálló rendeltetési egység vagy a helyiség létesül, illetve amire használják.

Rendeltetés-módosítás: az építmény, az önálló rendeltetési egység, vagy a helyiség használati céljának megváltoztatása.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Főépítészi Iroda
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - EPIT005 - ÉPÍTÉSÜGY - TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS (TKB)

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon