menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Ingatlan bérbeadása, haszonkölcsönbe adása

Ügyleírás

1. Ingatlan bérbeadás folyamatának leírása

Tevékenység /folyamat lépései/

1. Az ügyfél kérelmének vagy a hivatalból indult eljárás esetén az eljárást kezdeményező irat érkeztetése, iktatása.

2. Az üres, bérbeadásra alkalmas ingatlan bérleti díjának megállapítása céljából ingatlanforgalmi szakvélemény megrendelése.

3. A bérleti díj összegétől függően előterjesztés készítése a Képviselő-testület, vagy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása, haszonkölcsönbe adása esetén pedig a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság számára is. Fő szabályként az előterjesztés a versenyeztetési útján történő értékesítésre tesz javaslatot. Ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben lehet.

4. A hatáskörrel rendelkező döntéshozó szerv határozata alapján, ha kivételesen versenyeztetés mellőzésével történik a bérbeadás, vagy a haszonkölcsönbe adás, abban az esetben az ügyfél részére megküldésre kerül a bérbeadás tárgyában hozott határozat.

5. Ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a bérlet, vagy a haszonkölcsön feltételeit, abban az esetben elkészítésre kerül az bérleti, vagy haszonkölcsön szerződés tervezete, amely egyeztetésre kerül az Önkormányzat jogi szakértőjével és az ügyféllel.

6. Az előzetesen egyeztetett szerződés aláírásra kerül a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó hatályos szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

7. A bérleti szerződés hatályba lépését követően kerül sor a bérlemény birtokba adására, amely megtörténtéről tájékoztatást küldünk a Pénzügyi Iroda, az Üzemeltetési Osztály, vagy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási NKft. részére.

8. Az ügyirat irattárba helyezése

9. Ha – fő szabályként - a döntési hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület, vagy Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan versenyeztetés útján kerüljön bérbeadásra, abban az esetben lebonyolításra kerül a versenyeztetés a versenyeztetés módját és feltételeit meghatározó döntésben foglaltaknak megfelelően. A versenyeztetésre fő szabályként nyílt pályázati úton kerül sor.

10. A nyílt pályázati felhívás minden alkalommal meghirdetésre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, honlapján, a helyi televízióban, valamint ingatlan esetében az ingatlan.com internetes hirdetési portálon.

11. A pályázati felhívásban a pályázatok benyújtására meghatározott határidő leteltét követően a beérkezett pályázatok egy pályázat bontó bizottság jelenlétében felbontásra kerülnek. A bontás alkalmával megállapításra kerül az ajánlat tevő személye, továbbá az, hogy a pályázata formai szempontból megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. Ha a pályázat olyan hiányosságban szenved, amely a pályázati felhívásban rögzítettek szerint pótolható, abban az esetben hiánypótlási felszólítást küldünk az ajánlattevőnek. Ha a hiányosság határidőben megfelelő módon pótlásra kerül, akkor a pályázatot formai szempontból megfelelőnek kell tekinteni.

12. A benyújtott ajánlatokat a döntési hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület, vagy Bizottság elbírálja, ezt követően a folyamat megegyezik az 4-8. pontokban írtakkal.


2. Bérleti jogviszony módosítás folyamatának leírása

Tevékenység /folyamat lépései/

1. A fennáló bérleti jogviszony módosítását kezdeményező kérelem vagy az Önkormányzat, mint bérbeadó részéről kezdeményezett módosítás esetéen az eljárást kezdeményező irat érkeztetése, iktatása

2. Ha a bérleti szerződés tartalmazza a bérleti díj emelésének az éves inflációval történő automatikus emelésére vonatkozó rendelkezést, abban az esetben a bérlő értesítése az inflációval megemelt összegű, a tárgyévben általa fizetendő bérleti díj mértékéről

3. A bérleti díj összegétől függően előterjesztés készítése a Képviselő-testület, vagy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása, haszonkölcsönbe adása esetén pedig a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság számára is..

4. A hatáskörrel rendelkező döntéshozó szerv által a bérleti szerződés módosítása tárgyában készített határozatmegküldése az ügyfél részére

5. Ha a bérlő úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a szerződés módosítás feltételeit abban az esetben elkészítésre kerül az bérleti, vagy haszonkölcsön szerződés módosítás tervezete, amely egyeztetésre kerül az Önkormányzat jogi szakértőjével és az ügyféllel

6. Az előzetesen egyeztetett szerződés módosítás aláírásra kerül a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó hatályos szabályzatában foglaltaknak megfelelően

7. A bérleti szerződés módosítás hatályba lépését követően tájékoztatást küldünk a Pénzügyi Iroda, az Üzemeltetési Osztály, vagy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási NKft. részére. a szerződés módosítás egy példányának megküldésével

8. Az ügyirat irattárba helyezése

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Vagyongazdálkodási Iroda

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Az írásos kérelmet

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton
 • email-en elküldve

lehet benyújtani.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

 • 2007. évi CXXVI. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2011. évi CXCVI törvény a Nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CXCVI törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelete
 • Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete
 • Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
 • Budaörs Város Jegyzőjének 3/2020. számú Jegyzői utasítása a Budaörsi Polgármesteri Hivatal iratkezelési szabályzatáról
 • Budaörs Város Jegyzőjének a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Szabályzatáról szóló 28/2020. számú utasítása

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon