menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Ingó - Ingatlan eladás

Ügyleírás

Tevékenység /folyamat lépései/

1. Az ügyfél kérelmének vagy a hivatalból indult eljárás esetén az eljárás kezdeményező irat érkeztetése, iktatása.

2. A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeinek a megkeresése annak megállapítása céljából, hogy a tárgyi ingatlan értékesítése sérti-e az Önkormányzat településrendezési, településfejlesztési, vagy egyéb érdekét illetve az ingó, vagy ingatlan szükséges-e valamely önkormányzati feladat ellátásához.

3. Ha a megkeresett szervezeti egységek nyilatkozatai alapján az ingó, vagy ingatlan értékesítésének nincs akadálya, abban az esetben ingatlanforgalmi szakvélemény megrendelése.

4. Az ingó, vagy ingatlan értékétől függően előterjesztés készítése a Képviselő-testület, vagy a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság számára. Fő szabályként az előterjesztés a versenyeztetési útján történő értékesítésre tesz javaslatot. Ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben lehet.

5. A hatáskörrel rendelkező döntéshozó szerv határozata alapján ha kivételesen versenyeztetés mellőzésével történik az értékesítés, abban az esetben a vevő részére megküldésre kerül az értékesítés tárgyában hozott határozat.

6. Ha a vevő úgy nyilatkozik, hogy elfogadja az értékesítés feltételeit, abban az esetben elkészítésre kerül az adásvételi szerződés tervezete, amely egyeztetésre kerül a Polgármesteri Hivatalnak az értékesítésben érintett szervezeti egységeivel, az Önkormányzat jogi szakértőjével és a vevővel.

7. Az előzetesen egyeztetett szerződés aláírásra kerül a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalási rendjére vonatkozó hatályos szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

8. Ha a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján van olyan aki az adásvétellel kapcsolatosan elővásárlási joggal rendelkezik, abban az esetben az adásvételi szerződés az elővásárlási jog gyakorlására felszólítással megküldésre kerül a jogosultak részére.

9. Ha az adásvétel érvényességéhez a vonatkozó jogszabály valamely jóváhagyást, hozzájárulást egyéb kelléket kíván meg, abban az esetben az adásvételi szerződés a nyilatkozatuk megtétele érdekében megküldésre kerül ezen szervek, illetve szervezetek részére is.

10. Ha a szerződés hatályosul – rendelkezésre áll valamennyi jogszabály által megkívánt nyilatkozat, vagy annak hiányában letelt az annak kiadására jogszabályban meghatározott idő, akkor a vevő erről tájékoztatásra kerül, a vételár teljes egészének, vagy az első részletének a megfizetésére történő felszólítással együtt.

11. A szerződés megküldésre kerül a Pénzügyi Iroda részére a szerződés nyilvántartásba vétel céljából.

12. A vételár teljes összegének megfizetését követően – ingatlan esetében - kezdeményezzük a vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetését. A tulajdonjog átvezetéséről szóló végleges határozat egy példánya átadásra kerül az ingatlan-vagyon katasztert vezető kolléga részére a változásnak a kataszterben történő átvezetése céljából.

13. A vételár teljes összegének a megfizetését követően kerül sor az eladott ingó, vagy ingatlan birtokának az átruházására, amely megtörténtéről tájékoztatást küldünk a Pénzügyi Iroda, az Üzemeltetési Osztály, vagy a BTG Budaörsi Településgazdálkodási NKft. részére.

14, Az ügyirat irattárba helyezése.

15. Ha – fő szabályként a döntési hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület, vagy Bizottság úgy dönt, hogy az ingó, vagy az ingó, vagy az ingatlan versenyeztetés útján kerüljön értékesítésre, abban az esetben lebonyolításra kerül a versenyeztetés a versenyeztetés módját és feltételeit meghatározó döntésben foglaltaknak megfelelően. A versenyeztetésre fő szabályként nyílt pályázati úton kerül sor.

16. A nyílt pályázati felhívás minden alkalommal meghirdetésre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, honlapján, a helyi televízióban, valamint ingatlan esetében az ingatlan.com internetes hirdetési portálon.

17. A pályázati felhívásban a pályázatok benyújtására meghatározott határidő leteltét követően a beérkezett pályázatok egy pályázat bontó bizottság jelenlétében felbontásra kerülnek. A bontás alkalmával megállapításra kerül, az ajánlat tevő személye, továbbá az, hogy a pályázata formai szempontból megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. Ha a pályázat olyan hiányosságban szenved, amely a pályázati felhívásban rögzítettek szerint pótolható, abban az esetben hiánypótlási felszólítást küldünk az ajánlattevőnek. Ha a hiányosság határidőben megfelelő módon pótlásra kerül, akkor a pályázatot formai szempontból megfelelőnek kell tekinteni.

18. A benyújtott ajánlatokat a döntési hatáskörrel rendelkező Képviselő-testület, vagy Bizottság elbírálja, ezt követően a folyamat megegyezik az 6-14. pontokban írtakkal.

Tájékoztató


Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Vagyongazdálkodási Iroda

Benyújtás módja

Benyújtás módja

Az írásos kérelmet

  • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
  • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
  • postai úton
  • email-en elküldve

lehet benyújtani.

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon