menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Településképi véleményezési eljárás (TKV)

Ügyleírás

Általános leírás

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően.

Eljárásra benyújtására jogosultak/kötelezettek köre: tervező, építtető, ingatlan tulajdonos vagy ezek meghatalmazottja.

Eljárásra benyújtására jogosultak/kötelezettek köre

tervező, építtető, ingatlan tulajdonos vagy ezek meghatalmazottja.

Benyújtás módja

A településképi véleményezési eljárás kérelemre indul, mely tartalmazza az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhely (továbbiakban: ÉTDR) azonosítóját. A kérelmező a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az ÉTDR rendszerbe, és „Előzetes szakhatósági és egyéb szervi megkeresést” kezdeményez településképi vélemény megkérése céljából.

Nem természetes személy (cég, ügyédi iroda, stb.) a kérelmet a tervmelléklettel együtt elektronikus úton (i-form, e-papír) nyújthatja be; természetes személy a kérelmet elektronikus úton (i-form, e-papír, foepitesz@budaors.hu e-mail címre való megküldés) vagy papíron nyújthatja be.

Határidők

A településképi véleményezési eljárás határideje 15 nap. Hiánypótlási felhívás esetében a határidő 30 napra módosul.

Benyújtandó dokumentumok

 • a tervdokumentáció benyújtójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe;
 • tervező neve, elnevezése, címe, székhelye, tervezési jogosultság megnevezése, és az igazoló okirat száma, telefonszáma, e-mail címe;
 • műszaki leírás;
 • tető-felülnézeti helyszínrajz (jelenlegi és tervezett állapot, a Balti tenger feletti magasság meghatározásával):
   • a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények;
   • a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával;
   • közterületi kapcsolatokat: úttest, járda, kapubehajtó, közművek;
   • építési hely, amennyiben szükséges a szomszédos ingatlanokét is;
 • az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzai (jelenlegi és tervezett állapot);
 • metszetek a megértéshez szükséges mértékben (jelenleg és tervezett állapot);
 • valamennyi homlokzat az eredeti és a tervezett terep ábrázolásával (jelenlegi és tervezett állapot);
 • utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik;
 • látványterv vagy modellfotó (az összes homlokzata látszódjon);
 • fotódokumentáció (színes az ingatlant és környezetét, valamint a közterületek);
 • látványvédelemmel érintett terület esetén fotómontázs a környezetbe való illeszkedés bemutatása céljából egy jellemző pontból (pl. völgy felöl);
 • közútkezelővel való egyeztetés igazolása (szükség esetén);
 • új épület építése esetén 1:200 méretarányú kertépítészeti terv, ami tartalmaz:
 1. Műszaki leírást:
  aa) az zöldfelület nagyságának (m2) meghatározásával,
  ab) a zöldterület közművel való érintettségével,
  ac) az eredeti növényállomány felvételezésével,
  ad) az ültetendő növények megnevezésével, faiskolai méretével,
  ae) az előírt zöldfelületre (zöldfelületi mutató igazolása) és a fák számára és törzsátmérőjére vonatkozó számítások igazolásának teljesülésével,
  af) favédelmi leírással, valamint
 2. helyszínrajzot (legalább 1:200 léptékben)
  ba) a megmaradó és a kivágásra javasolt 10 cm törzsátmérőnél nagyobb fák feltüntetésével, fajának megjelölésével,
  bb) az ültetendő növények feltüntetésével,
  bc) öntözési lehetőség megjelölését,
  bd) térburkolat és azok szintbeli kapcsolódását,
  be) utcabútorok, felszerelési tárgyak elhelyezésével,
  bf) a kivitelezés során megszüntetendő zöldfelület lehatárolásával.

Fizetési kötelezettség

A településképi véleményezési eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv

Polgármester átruházott hatáskörben (Az eljárást Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda folytatja le, helyi rendelet szerinti esetekben Budaörs Építészeti Tervtanácsa állásfoglalásának beszerzésével.)

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv, jogorvoslat nincs. Több terv is beadható egy ingatlanra településképi véleményezés céljából.

A településképi véleményezési eljárás elbírálásának szempontjai

A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció

 1. megfelel–e a jelen rendeletben foglalt településképi követelményeknek;
 2. figyelembe veszi-e az előzetes tájékoztatás, illetve szakmai konzultáció(k) során írásba foglalt javaslato(ka)t, vélemény(eke)t.

A környezetbe illeszkedéssel, telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

 1. a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,
 2. megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
 3. nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve építmények kilátását,
 4. több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén
  da) biztosított lesz vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
  db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.

Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy

 1. a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása, az anyaghasználat összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 2. a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő cégér és üzletfelirat épületen megjelenő kialakítására,
 3. a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy
 4. a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.

A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy

 1. a közterülethez való kapcsolata, illetve ebből eredő használata
  aa) korlátozza-, illetve zavarja-e a közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,
  ab) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően
  ac) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra,
 2. az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.

Vonatkozó jogszabályok

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Főépítészi Iroda
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

ÉTDR

A településképi vélemény kérését ezen a felületen kell elindítani, az azonosító kódot a kérelemben is rögzíteni kell, enélkül a kérelem nem bírálható el.

Tovább az ÉTDR oldalra

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - EPIT006 - ÉPÍTÉSÜGY - TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY (TKV)

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon