menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Lakáscélú helyi támogatások

Ügyleírás

A lakásépítési támogatás igényelhető Budaörs Város közigazgatási területén megvalósuló

 • a) saját tulajdonában lévő, vagy a támogatás igénybevételével saját tulajdonba kerülő lakás építéséhez (ide értve tetőtér beépítéssel, emeletráépítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakás építését), bővítéséhez, átalakításához, komfortfokozat növeléséhez (a továbbiakban: építkezés)
 • b) a lakás tulajdonjogának magánszemély általi megszerzéséhez, ha arra vásárlás és lakás tulajdoni hányadának megszerzése útján kerül sor (a továbbiakban: lakásvásárlás);
 • c) saját tulajdonban lévő és a tulajdonos által életvitelszerűen lakott lakás energia-megtakarítást eredményező felújításához, különösen utólagos épület-szigeteléshez, fűtéskorszerűsítéshez, nyílászáró cseréjéhez, élet – és vagyonbiztonságot veszélyeztető lakhatási körülmények (gombásodás, hőszigetelés miatti penészesedés, tartószerkezeti problémák) megszüntetésére (a továbbiakban: felújítás);

Lakásvásárlás és építés esetén, a telekárat nem tartalmazó vételár és építési költség a 30 millió forintot nem haladhatja meg.

Támogatásra jogosult az igénylő az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

 • lakásépítés vagy vásárlási szándék esetén a kérelem benyújtásakor, valamint a kérelem benyújtását megelőző öt évben kérelmező és a vele együttlakó, vagy együttköltöző közeli hozzátartozó, élettárs tulajdonában, haszonélvezetében nincs, és nem is volt másik beköltözhető lakás, kivéve, ha a lakás elidegenítése házassági vagyonközösség megszüntetése érdekében, vagy hatósági, bírósági határozat alapján történt, valamint a lakásépítési támogatást igénylő és családja a 4. § (1) bekezdés 12.) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik;
 • pénzintézeti hitel nélküli készpénz megtakarítása (a továbbiakban: önerő) eléri
  ba) az építkezés költségeinek, lakás vételárának a 10 %-át,
  bb) a felújítás költségeinek a 20 %-át;
 • kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a kérelem benyújtásakor irányadó öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, de nem haladja meg annak négy és félszeresét (128.250 Ft), egyedülálló személy esetén annak hatszorosát (171.000 Ft);
 • a kérelem alapjául szolgáló lakás a 4. § (2) – (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel;
 • a kérelmező nyilatkozatban hozzájárul, hogy a ki nem egyenlített kölcsön fedezetére, az ingatlanra a hitelösszeg erejéig Budaörs Város Önkormányzata jelzálogjogát a földhivatal ingatlan nyilvántartásába bejegyeztesse;
 • amennyiben a támogatással érintett ingatlan nem tehermentes (jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom vagy haszonélvezeti jog van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba), a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtotta a jelzálogjog jogosultjának igazolását, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelem kedvező elbírálása esetén a támogatási összeg erejéig az Önkormányzat jelzálogjoga az őt követő ranghelyre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülhet;
 • a kérelmező lakásvásárlás esetén a tényleges megvásárlást bizonyító okiratot benyújtotta;
 • a kérelmező felújítás esetén a beruházás megkezdése előtt nyújtotta be kérelmét.

A lakás akadálymentesítési támogatás az alábbi feltételek együttes fennállása esetén igényelhető:

 • a kérelmező az akadálymentesítési munkákról részletes, kivitelezői költségvetést nyújt be;
 • családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor irányadó öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét (114000 Ft), egyedülálló személy esetén annak ötszörösét (142500 Ft);
 • a kérelmező a kérelem alapjául szolgáló lakásban életvitelszerűen tartózkodik.

Csatolandó mellékletek

 • az igénylő és családtagjai – a kérelem benyújtását megelőző három havi – jövedelemigazolása (munkabér, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.), munkanélküli személy esetében: a Foglalkoztatási Osztály igazolása a megállapított álláskeresési ellátásról, vállalkozó esetében: NAV igazolás és tárgyévben elért jövedelemről – havi bontásban – nyilatkozat;
 • az igénylő és családtagjai vagyonnyilatkozata;
 • az igénylő és házastársa / élettársa munkáltatójának nyilatkozata (ideértve az elutasítást is) az általa biztosított kölcsön összegéről, a törlesztés idejéről;
 • 16. életévüket betöltött tanulók tanulói, hallgatói jogviszonya érvényes diákigazolvánnyal igazolható;
 • amennyiben a támogatással érintett ingatlan nem tehermentes (jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom vagy haszonélvezeti jog van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba), a jelzálogjog jogosultjának igazolását, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelem kedvező elbírálása esetén a támogatási összeg erejéig az Önkormányzat jelzálogjoga az őt követő ranghelyre az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülhet;

Lakás építési támogatáshoz továbbá:

 • Építés esetén: építési engedély,
 • Felújítás, korszerűsítés esetén: kivitelező által készített tételes költségvetés,
 • Lakás vásárlása esetén: adásvételi szerződés,

Lakás akadálymentesítési támogatáshoz továbbá:

 • a tervezett munkálatokról kivitelező által készített tételes költségvetés,
 • mozgáskorlátozott vagy mozgásában korlátozott személy esetén házi orvosi igazolás mozgáskorlátozottságáról

A kérelem kötelező tartalma

Kérelem nyomtatványon feltüntettek.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Szociális és Egészségügyi Iroda

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Polgármester

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Képviselő-testület
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - SZOC020 - HELYI LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon