menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Települési ápolási támogatás

Ügyleírás

Ápolási támogatás nyújtható annak a hozzátartozónak, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 • a) 18. életévét betöltött tartósan beteg, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy otthoni ápolását, gondozását végzi,
 • b) családjában a szociális vetítési alap háromszorosát (85 500,- Ft),
 • c) vagyona neki és családtagjainak nincs.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 21/A. § (4) – (5) bekezdése alapján

Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

 • a) az ápolt személy
   • aa) két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,
   • ab) köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát meghaladja,
 • b) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
 • c) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja,
 • d) az Szt. alapján ápolási díjban részesül,
 • e) rendszeres pénzellátásban részesül.

Az ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

 • a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
 • b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
 • c) az ápolt személy meghal,
 • d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • e) a 21/A. § (4) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

Csatolandó mellékletek

1. Igazolást, mely tanúsítja, hogy (otthon végzett munka kivételével) kereső tevékenységet nem folytat, illetve ha végez kereső tevékenységet az nem több napi 4 óránál. (Igazolást pl. Foglalkoztatási Osztálytól vagy a munkáltatótól lehet kérni.)

2. 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetében a kérelmező (ápoló) és a vele együtt élő családtagok jövedelemigazolását.

A jogosultság megállapításakor

 • a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 • b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani,
 • c) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző háromhónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat,
 • d) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Foglalkoztatási Osztály igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Foglalkoztatási Osztállyal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani vagy a rendelet alapján ápolási támogatásban részesülnek.

3. háziorvos igazolását az ápolt állapotára vonatkozóan,

4. ha az ápolt köznevelési vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytat vagy nappali szociális intézményi ellátásban részesül, az intézményvezető igazolását.

5. vagyonnyilatkozat


A kérelem kötelező tartalma

A kérelem nyomtatványon feltüntetettek.

Tájékoztató

Tájékoztatás

Ápolási támogatás nyújtható annak a hozzátartozónak, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 • 18. életévét betöltött tartósan beteg, állandó és tartós felügyeletre szoruló személy otthoni ápolását, gondozását végzi,
 • családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85 500 Ft),
 • vagyona neki és családtagjainak nincs.

A kérelemhez mellékelni kell

 • az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,

A jogosultság megállapításakor

   • a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
   • b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani,
   • c) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző három hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat.

 • amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Foglalkoztatási Osztály igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Foglalkoztatási Osztállyal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani vagy a rendelet alapján ápolási támogatásban részesülnek,
 • a kérelmező részéről – amennyiben munkaviszonyban áll – a munkáltató igazolása arról, hogy munkavégzése a napi 4 órát nem haladja meg,
 • a háziorvos igazolását az ápolt állapotára vonatkozóan,
 • a vagyonnyilatkozatot,
 • 16. életévét betöltött gyermek esetén az iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogviszony igazolást,
 • ha az ápolt köznevelési vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytat vagy nappali szociális intézményi ellátásban részesül, az intézményvezető igazolását.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Szociális és Egészségügyi Iroda
Szociális Osztály

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Polgármester

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Képviselő-testület
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS - SZOC002 - TELEPÜLÉSI ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon