menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Telepengedély-köteles termelő és szolgáltató tevékenység

Ügyleírás

A rendelet hatálya alá tartozó termelő és szolgáltató tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható. A tevékenység végzése csak jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.

Az eredetileg telepengedély-köteles tevékenységek akkor válnak bejelentés-kötelessé:

  • ha a tevékenységet külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen kívánják végezni
  • nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság 6 hónapig felhasználható, előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás hiányában az eljárás során a jegyző beszerzi a fenti kormányrendelet 1. mellékletében megjelölt szakhatóságok állásfoglalását.

A szakhatósági állásfoglalás alapján, amennyiben a kérelmezett telepengedély köteles tevékenység végezhető a telepen, a jegyző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi, azt a nyilvántartásban közzéteszi.

A jegyző a telepengedély megadásáról határozatban dönt.

Amennyiben a telepen végezni kívánt telepengedély köteles tevékenység - a szakhatósági állásfoglalás alapján - nem végezhető, a jegyző a kérelem elutasításáról rendelkezik.

A tevékenység végzője az adatokban bekövetkezett változást, valamint az ipari tevékenység megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Ügyfélfogadás

H: 13:00-18:00
K: nincs ügyfélfogadás
SZ: 08:00-12:00  és  13:00-16:00
CS: nincs ügyfélfogadás
P: 08:00-12:00
SZO: nincs ügyfélfogadás
V: nincs ügyfélfogadás

A kérelem kötelező tartalma

A kérelmet 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 4. számú mellékletnek megfelelő adatokkal kell kitölteni

Letölthető dokumentumok

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda
Igazgatási Osztály

Ügyintéző

Ügyintéző

Czinkán-Zsejki Judit
+36 (23) 447-955
igazgatas@budaors.hu
dr. Fortenbacher Katalin
+36 (23) 880-433
igazgatas@budaors.hu

Benyújtásra nyitva álló határidő

Benyújtásra nyitva álló határidő

A tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

30 nap

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet átutalással kell megfizetni: Budaörs Város Önkormányzat Eljárási Illeték beszedési számlaszámra: 11784009-15390053-03470000. Az átutalás közleményrovatában meg kell jelölni az ügyfél nevét, székhelyét, valamint az ügy típusát. A befizetés igazolását a kérelemhez csatolni kell!

Illetékességi terület

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területén működő, illetve létesítendő telep

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

  • 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 2016. törvény CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
  • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
  • 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
  • 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Vármegyei Kormányhivatal
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

BUDAÖRS-IPAR-ENGEDÉLY KÉRELEM 002

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Letölthető dokumentumok

Betűméret:
akadálymentesített ikon