menü lapozás balra
menü lapozás jobbra
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Egyszerű kereső ikon
Egyszerű
Szabadszavas kereső a teljes weboldalon
Körzetes kereső ikon
Körzetes
Keressen utcanév alapján! A lakóhelyéhez tartozó információk (helyi képviselő, körzetes óvoda, iskola, védőnő, háziorvos)
Térképes kereső ikon
Térképes
Információk térképen
Az alábbi gombok valamelyikére kattintva, a megnyíló térképen tájékozódhat.
Térképes információk

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás

I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 19.§ (1) bekezdése értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

 • a) a Gyvt. 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a Gyvt. 21C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,
 • b) a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott minden év augusztus és november hóban esedékes pénzbeli támogatásnak,
 • c) külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 • a) a szociális vetítési alap összegének 180%-át (51 300 Ft),
   • aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvénye képviselő gondozza, vagy
   • ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
   • ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
 • b) a szociális vetítési alap összegének 165%-át (47 025 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva a szociális vetítési alap összegének (jelenleg: 28500 Ft) húszszorosát vagy együtt számítva a szociális vetítési alap összegének hetvenszeresét.

Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 • a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 • b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás alapösszege 6000 Ft, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén az emelt összegű támogatás 6500 Ft.

II. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadógyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha

 • a) a gyermek tartására köteles, és
 • b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként– a szociális vetítési alap 22 százaléka.

A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága

 • a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett -,
 • b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett pótlékot folyósít.

A pótlék esetenkénti összege tárgyévben gyermekenként 8 400 forint.

Csatolandó mellékletek

 • az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,
   • A jogosultság megállapításakor
   • a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
   • b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
   • kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
 • A gyermek(ek) elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, vagy a gyámhivatal előtt, a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról készült megállapodás.
 • 16 életévét betöltött, illetve nagykorú gyermek esetén a tanulói, hallhatói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal igazolható.
 • A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy a Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti ellátások valamelyikében részesül.

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Szociális és Egészségügyi Iroda
Szociális Osztály

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes

Az eljárás jogi alapja

Az eljárás jogi alapja

Eljáró szervezeti egység

Eljáró szervezeti egység

Jegyző

Felettes szerv / jogorvoslat

Felettes szerv / jogorvoslat

Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
Az űrlap E-önkormányzat portálon keresztül történő kitöltéséhez XXXXXXXX regisztrációval kell rendelkeznie!

Ügyintézés indítása

Az E-önkormányzat portál oldalon elérhető űrlapra sajnos közvetlen hivatkozást nem tudunk tenni, ezért az adott ügyet kérjük, hogy keresse meg a portálon! Tovább az E-önkormányzat oldalra

További információk

Az oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak segítségvonalán tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak:

Az űrlap ügyfélkapun keresztül történő kitöltéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie!

űrlap beküldése az ePapír oldalon

űrlap online kitöltése és beküldése iForm-al

Tovább a Magyarorszag.hu oldalra

A magyarorszag.hu oldalon használt űrlap kitöltővel kapcsolatban a kormányzati ablak 1818-as segítségvonalán tájékozódhat.

Betűméret:
akadálymentesített ikon